Search

Обрати мовуНавчально-методична робота

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Навчально-методична робота


Коледж здійснює підготовку фахівців за 7-ма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», а також проводить підготовку кваліфікованих робітників за 10 робітничими професіями.

У коледжі запроваджено рейтингову оцінку роботи викладачів та відділень, циклових комісій.

Коледж в комплексі з НУБіП України реалізує ступеневу підготовку фахівців за узгодженими навчальними планами, у т.ч. за скороченими термінами навчання.

Навчальний процес у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.. Є. Храпливого» -  це  система  організаційних  і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти і базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності  від втручання  будь-яких  політичних партій,  інших громадських та релігійних організацій. Навчальний процес  організовується  з  урахуванням  можливостей сучасних інформаційних  технологій  навчання  та  орієнтується  на формування освіченої,  гармонійно розвиненої особистості,  здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами коледжу (відділеннями, предметними або цикловими комісіями тощо). Коледж надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та  іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів,  практична підготовка, контрольні заходи. Навчання студентів здійснюється згідно з графіком навчального процесу за кредитно-модульною системою.


Наша праця – формування людини, і це покладає на нас особливу, ні з чим незрівняну відповідальність.

В.О. Сухомлинський

У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття активно запроваджуються норми та принципи Болонського процесу, для української вищої освіти важливо взяти все найкраще з європейського досвіду, але при цьому не розгубити своїх здобутків. Сьогодні проблема творчої діяльності викладача вищої школи є вкрай важливою.

Тому пріоритетним напрямком  у діяльності педагогічного колективу ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» є розробка і залучення у навчальний процес нових інноваційних педагогічних технологій, які ґрунтуються на принципах створення комфортних умов навчання, свободи творчості, використанні досягнень науки і техніки. Педагоги намагаються змінити роль у навчальному процесі і викладача, і студента: студент стає активним учасником навчального процесу, а викладач повинен володіти глибокими теоретичними знаннями, різними методиками, загальноосвітніми технологіями, а також бути кваліфікованим консультантом студенту у вирішенні різних проблем.

Готуючи конкурентоспроможного фахівця, адаптованого до сучасного ринку праці, педагоги коледжу намагаються забезпечити ефективне використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання.

Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями і практичними навичками є впровадження активних форм і методів навчання, над чим працює весь педагогічний колектив коледжу.


Високий рівень педагогічної майстерності викладачів продемонструвало обласне методичне об’єднання викладачів української мови та літератури. У його роботі взяли участь викладачі із 11-ти ВНЗ І-ІІ р.а. області. У рамках методоб’єднання викладачем коледжу Проданик Н.Д. було проведено відкрите заняття-студію з української літератури на тему «Від мужицької Голгофи – до країни кленового листя» (за новелою Василя Стефаника «Камінний хрест»). До проведення заняття були залучені викладач історії Олійник М.Д. та викладач зарубіжної літератури Матійчук О.М., що дало змогу висвітлити історичну канву літературного твору та дослідити його глибокий психологізм в широкому мистецькому контексті. Заняття продемонструвало використання викладачами коледжу інноваційних форм та методів навчання: інтерактивні рольові ігри, студентські дослідження, віртуальні екскурсії, широке використання інформаційних технологій тощо.

На базі навчального закладу було організовано науково-практичний семінар на тему: «Сучасні методичні вимоги до проведення теоретичних, лабораторно-практичних занять та навчальних практик при підготовці фахівців ОКР «Молодший спеціаліст», XV регіональна науково-практична конференція «Українська сільськогосподарська кооперація: здобуття минулого та проблеми сьогодення» та науково-практична конференція «Науково-дослідна робота в коледжі у 2017 – 2018 н.р. та перспективи її розвитку». У наукових конференціях та семінарах різного рівня взяли участь 75 викладачів коледжу.


Свідченням постійного удосконалення фахової майстерності педагогів є їх науково-методична робота. Викладачі математики підготували та видали «Збірник тестових завдань для вступних випробувань з математики», який допоможе абітурієнтам краще підготуватись до вступних іспитів. Також надруковано: 2 монографії (автори – Андрусик Р. В., Слєпцов Ю. В., Сопилюк М. В.), 3 міні підручники (автор – Котик В.І.), 7 типових програм дисциплін та навчальних практик, 5 робочих зошитів, 3 курси презентацій лекційного матеріалу (автори – Гойман В.І., Яремчук О. М., Перит В.В,), 6 збірників тестових завдань, 36 методичних розробок, більше 40-ка методичних матеріалів для внутрішнього використання. Для конкурсу у науково-методичний центр представлено 10 кращих робіт.

Нові державні підходи в галузі вищої освіти висувають перед педагогами необхідність постійного і безперервного самовдосконалення, бо «вчитель живе до тих пір, поки вчиться».

Фаховому зростанню педагогів сприяє їх участь у роботі численних семінарів, навчальних програм тренінгів тощо як регіонального, всеукраїнського, так і міжнародного рівнів. Так викладачі інформаційних систем і технологій в обліку Глова Г. Р. та викладач аудиту Глова Н. В. є учасниками постійно діючого семінару «Користувач програмного забезпечення «Парус-підприємство 7.40». В цьому році до них долучилися викладачі спецдисциплін Римар Г.М., Руснак С.Г., Стрільчук О.В., Червоняк А.В. та Леоненко Н. В.. А також були учасниками науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С» при підготовці ефективних та необхідних для національної економіки кадрів, м.Київ).

Представники коледжу Глова В.С., Андрусик Р.В. були учасниками міжнародного семінару на тему: «Інтенсивні технології в галузі садівництва» з питаннями: Біологічні методи захисту плодових рослин, презентація препарату «Регаліс» і вплив його на ріст і розвиток плодових рослин.

: