Search

Упровадження компетентнісного підходу шляхомінтеграції на заняттях хімії

Упровадження компетентнісного

підходу шляхом 

інтеграції на заняттях хімії

Одним із шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами є орієнтація на розвиток компетентностей та створення ефективних механізмів їх упровадження.

Необхідно переорієнтування навчання із засвоєння величезної суми знань, на освоєння компетентностей, необхідних для життя в XXI столітті: вміння критично мислити, працювати в команді, фінансова грамотність, підприємництво, культурна компетентність.

Предметна хімічна компетентність студентів є складником ключової компетентності у природничих науках і технологіях. Сучасна педагогічна система хімічної освіти орієнтована на формування творчої особистості, вимагає вдосконалення методики викладання хімії, її модернізації з метою сприяння розкриттю природних інтелектуальних і творчих здібностей студентів. Необхідно не лише забезпечити студентів багажем знань, але й виховати інтелектуально розвинену особистість, що буде прагнути одержати ці знання. Інтерес студента до хімії залежить не стільки від змісту предмета, скільки від переконання у важливості власне процесу навчання. Необхідно навчити свого студента, щоб було в кого вчитися. Тут можна навести слова Едісона: "Найважливіша задача цивілізації - навчити людину мислити".Тому вивчення хімії у ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України має велике значення не лише для наукового сприйняття світу, але й, у першу чергу, для розвитку творчих здібностей студентів, уміння мислити і використовувати свої знання на практиці.

Зміст роботи викладача хімії з формування ключових компетентностей:

          - «Спілкування державною та іноземними мовами» – формувати вміння усно і письмово висловлюватися рідною мовою, тлумачити поняття, факти, терміни. А іноземними мовами - розуміти і тлумачити поняття, формувати вміння міжкультурного спілкування;

- «Математична грамотність» - розвивати уміння застосовувати математичні методи для вирішення розрахункових та прикладних задач;

- «Компетентності в природничих науках та технологіях» - дуже тісно пов'язана з вивченням хімії, розвивати умінням розуміти природні процеси, спостерігати, проводити експеримент, аналізувати його;

- «Інформаційно - цифрова компетентність» - вміння впевнено, а водночас критично використовувати ІКТ для пошуку, обробки, обміну інформацією, раціональне використання комп'ютерних засобів для розв'язування задач;

- «Вміння вчитися» - набуття студентами досвіту практичної та експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу;

- «Громадянська і соціальна компетентність» - усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу взаємовідносин людина - суспільство, формування в студентів ціннісних орієнтацій у стосунках з людьми, вміння поводитися та проявляти себе в суспільстві;

- «Підприємливість» - виховання активної життєвої позиції, готовності до конкурентної боротьби на ринку праці, ініціативно включатися в підприємницьку діяльність, уміння генерувати нові ідеї та втілювати їх в життя з метою підвищення власного статусу та добробуту;

- «Загальнокультурна грамотність» - ознайомлення студентів з науковими досягненнями з хімії, інших предметів, формування ціннісних орієнтацій, культури поведінки;

- «Екологічна грамотність і здорове життя» - уміння раціонально та розумно користуватися природними ресурсами, здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя.

Отже, інноваційність як показник якості освіти забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку .

Валентина ПЕРИТ, викладач хімії

: