Search

Гурткова робота – один з напрямів формування фахових компетентностей здобувачів освіти

Гурткова робота – один з напрямів формування фахових компетентностей здобувачів освіти

 

Важливою складовою освітньо-виховного процесу в коледжі є гурткова робота, яка створює умови, в яких студенти не лише опановують майбутню професію, а й поглиблюють свої знання з дисциплін, розширюють світогляд.

Науковий гурток «Землеробство з грунтознавством» об'єднав студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні та пошуку вирішення проблем землеробства і грунтознавства.

Чергове засідання гуртка було приурочене біологічним процесам, що відбуваються в грунті, а саме: ролі живих організмів в грунтоутворенні. Адже вченими доведено, що ґрунт є продуктом взаємодії живої і неживої природи. Тому живі організми, поряд з гірськими породами, повітрям і водою, слід розглядати як матеріальну основу ґрунтоутворення.

Гуртківці, студенти 22 групи, виступили на засіданні з цікавою інформацією про роль і значення в процесах грунтоутворення різних груп живих організмів.

 

Ковальчук Микола на основі досліджень вчених-грунтознавців дав загальну характеристику процесу грунтоутворення, звернувши увагу не те, що даний процес починаєтьсяз моменту поселення живих організмів на гірській породі.

 

 

Про роль різних груп мікроорганізмів в грунтоутворенні проінформували студенти Стецюк Ігор, Голич Роман та Педько Ярослав. Адже процесі утворення грунтів беруть участь бактерії, водорості, лишайники, амеби, мікронематоди, джгутикові, війчасті, гриби і актиноміцети. Є дані про присутність в ґрунтах неклітинних форм мікроорганізмів (вірусів, бактеріофагів). Основною функцією мікроорганізмів в ґрунтоутворенні є розкладання органічних решток рослинного і тваринного походження до гумусоутворення і повної мінералізації.

 

 

 

Фандзига Михайло акцентував увагу на значенні в процесах грунтоутворення вищих рослин та тварин. Він розповів, що відмерлі рештки вищих рослин, перетворені мікроорганізмами і тваринами, становлять основну масу органічної частини ґрунту. Отже, зелені рослини — основне джерело органічних речовин для ґрунтоутворення. А головною функцією тварин в біосфері і ґрунтоутворенні є споживання, первинне і вторинне руйнування органічних речовин, перерозподіл запасу енергії і перетворення її на теплову, механічну і хімічну. В цих процесах беруть участь представники таких типів тварин: найпростіші, черви, молюски, членистоногі і ссавці.Серед безхребетних особливо важливу роль у ґрунтоутворенні відіграють дощові черви.

При підведенні підсумку заняття було відзначено, щожиттєдіяльність всіх організмів, що населяють ґрунт (мікроорганізми, рослини, тварини), та продукти їх життєдіяльності здійснюють найважливіші елементарні процеси ґрунтоутворення — синтез і розкладання органічної речовини, вибіркову акумуляцію біологічно важливих елементів, руйнування і новоутворення мінералів, перерозподіл і накопичення речовин тощо. Все це визначає загальний хід процесу ґрунтоутворення і формування родючості ґрунту.

Отже, гурткова робота активізує пізнавальну діяльність, творче мислення, сприяє залученню здобувачів освіти до дослідної та пошукової роботи, формуванню особистості, яка в майбутньому стане гарним, досвідченим фахівцем і в повній мірі зможе використати набуті професійні знання на виробничій ниві.

     Ірина БАШТА, керівник гуртка

 

 

 

: